Wysokość opłat za czynności związane z wpisaniem kuca do pksks:

  1. Zgłoszenie kuca do księgi stadnej - formularz 1 - 150,00 zł
  2. Wpis klaczki do działu klacze - formularz 2 - 100,00 zł
  3. Wpis źrebięcia (ogierek) - formularz 2 lub formularz 3 - 40,00 zł
  4. Wpis źrebięcia (klaczka) - formularz 2 lub formularz 3 - 50,00 zł
  5. Wpis ogiera do działu ogiery - formularz 4 - 200,00 zł
  6. Zmiana posiadacza - formularz 6 - 30,00 zł

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ:

Rozporządzenie MRiRW z 19.05.2016 r.

Za czynność polegającą na:

1) dokonaniu zidentyfikowania konia — w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich - 23,70 zł

2) dokonaniu identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 - 71,20 zł

3) dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego oraz identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 - 79,20 zł

4) dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego - 53,50 zł

5) sprawdzeniu tożsamości koniowatego — w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego - 80,20 zł

6) sprawdzeniu tożsamości koniowatego — w przypadku koniowatego, dla którego doku-ment identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę na terytorium inne- go niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego - 80,20 zł

7) sprawdzeniu tożsamości koniowatego — w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy - 53,50 zł

8) zarejestrowaniu koniowatego - 41,80 zł  - formularz 7

9) wydaniu dokumentu identyfikacyjnego - 4,00 zł

10) wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego — w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2015/262 - 150,00 zł

11) wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego — w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia 2015/262 - 4,00 zł

12) wydaniu tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego - 23,50 zł

13) wydaniu zastępczego dokumentu identyfikacyjnego - 4,00 zł

14) dokonaniu zmian w rejestrze koniowatych - 17,50 zł

15) sprawdzeniu pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadectwa, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy - 150,00 zł

16) sprawdzeniu pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, jeżeli dołączono zaświadczenia albo świadectwo, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy - 46,50 zł

17) doręczeniu przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru za- wierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat doku- mentu identyfikacyjnego, tymczasowy dokument identyfikacyjny, zastępczy dokument identyfikacyjny*)    
    o masie do 350 g    **)
    o masie ponad 350 g do 1000 g    *)
    o masie ponad 1000 g do 2000 g    **)

© 2023 Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie.

Projekt i wykonanie: StudioAlfa.pl - Strony na Joomla